│ PASCAL CODE BEAUTIFIER

Enter Pascal code below: